VOP -ESHOP

OSOBITNÉ PODMIENKY VYSTAVENIA A UPLATNENIA DARČEKOVÝCH POUKÁŽOK

(„Podmienky“)

 

 1. Základné ustanovenia 

 

  1. Tieto Podmienky upravujú zakúpenie poukážok spoločnosti CS - MEDIKLINIK, s. r. o., so sídlom Bátovská cesta 6023/13, Levice 934 01, IČO: 53376111, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43820/N („Poskytovateľ“) prostredníctvom webových stránok Poskytovateľa a ich uplatnenie za účelom úhrady poskytovania zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom a prípadne aj ďalšieho tovaru a služieb Poskytovateľa. 

 

  1. Poskytovateľ je držiteľom platného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializáciách v rozsahu zapísanom v obchodnom registri a prevádzkuje zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti pod názvom Súkromná klinika jednodňovej chirurgie Mediklinik, ktoré sa nachádzajú na adrese 29. Augusta 2, 934 01 Levice, Slovenská republika a na adrese Pri tureckom kopci 5, 900 46 Most pri Bratislave („Miesto poskytnutia zdravotnej starostlivosti“). 

 

  1. Darčeková poukážka oprávňuje jej držiteľa na úhradu ceny akéhokoľvek zdravotného výkonu vykonávaného Poskytovateľom, vrátane úhrady ceny služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ceny ďalších služieb a tovarov, ktoré prípadne Poskytovateľ ponúka, a to až do výšky nominálnej hodnoty, na ktorú je darčeková poukážka vystavená. Cena jednotlivých výkonov, služieb a tovarov je uvedená v cenníku Poskytovateľa, ktorý je k dispozícii v Mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti. 

 

 1. Zakúpenie darčekovej poukážky online

 

  1. V prípade záujmu o zakúpenie darčekovej poukážky online, objednávateľ na webových stránkach www.mediklinik.sk (a) zvolí darčekovú poukážku v príslušnej hodnote; (b) v elektronickom formulári správne a pravdivo vyplní a odošle všetky povinne poskytované údaje v rozsahu meno a priezvisko, doručovacia adresa a e-mailová adresa; a (c) vykoná úhradu hodnoty darčekovej poukážky platobnou kartou, prípadne iným spôsobom, ak je dostupný. 

 

  1. Potvrdenie o zakúpení darčekovej poukážky bude objednávateľovi doručené e-mailom na ním uvedenú adresu spolu s unikátnym kódom priradeným ku každej poukážke. Ak objednávateľ neurčí, že si darčekovú poukážku vyzdvihne osobne v Mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti, bude mu Poskytovateľom zaslaná poštovou zásielkou na uvedenú doručovaciu adresu. 

 

  1. Na darčekovej poukážke môže byť uvedené meno konkrétneho držiteľa alebo darčeková poukážka môže byť vystavená bez údajov konkrétnej oprávnenej osoby. Darčeková poukážka je v každom prípade prenosná a môže byť využitá akoukoľvek osobou, ktorá darčekovú poukážku riadne predloží Poskytovateľovi.  

 

 1. Práva a povinnosti držiteľa darčekovej poukážky pri jej uplatnení 

 

  1. Darčekovú poukážku možno uplatniť len v Mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti jej predložením. O uplatnení darčekovej poukážky je jej držiteľ povinný personál Poskytovateľa informovať vopred. Darčeková poukážka musí byť predložená v origináli, t. j. opatrená pečiatkou Poskytovateľa a podpisom povereného zamestnanca Poskytovateľa spolu s uvedením unikátneho kódu. V prípade straty alebo fyzického znehodnotenia nie je Poskytovateľ povinný zabezpečiť vydanie novej poukážky.

 

  1. Darčekovú poukážku možno použiť do dátumu, ktorý je na poukážke vyznačený. Ak dátum platnosti vyznačený nie je, platnosť poukážky nie je časovo obmedzená.

 

  1. Ak nie je s Poskytovateľom výslovne dohodnuté inak, každú darčekovú poukážku možno uplatniť iba jednorazovo. Ak hodnota darčekovej poukážky prevyšuje cenu výkonu, služby alebo tovaru, rozdiel sa držiteľovi poukážky na novú poukážku neprevádza a nevyčerpaná suma sa nevypláca v peniazoch. Ak je hodnota darčekovej poukážky nižšia ako cenu výkonu, služby alebo tovaru a Poskytovateľ výslovne neurčí inak, držiteľ darčekovej poukážky je oprávnený rozdiel uhradiť v peniazoch. Pri jednej platbe možno použiť aj viacero darčekových poukážok, ak Poskytovateľ nestanoví inak. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neumožniť kombináciu uplatnenia darčekovej poukážky a rôznych zliav a akciových ponúk; o takomto obmedzení Poskytovateľ zverejnení informáciu v rámci konkrétnej akciovej ponuky. 

 

  1. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za finančné prostriedky (v hotovosti alebo bezhotovostne); bod 5.3 týchto Podmienok tým nie je dotknutý. Darčekovú poukážku nemožno vymeniť ani za inú poukážku s predĺženou platnosťou.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov

 

  1. Objednávateľ darčekovej poukážky ako dotknutá osoba berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávkovom formulári a údaje týkajúce sa vykonanej platby budú spracúvané Poskytovateľom ako prevádzkovateľom za účelom vystavenia objednanej darčekovej poukážky. 

 

  1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) splnenie záväzku Poskytovateľa vystaviť zakúpenú darčekovú poukážku. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a právnym následkom ich neposkytnutia je nemožnosť vystaviť poukážku. Osobné údaje objednávateľa budú uchovávané po dobu [prosíme, doplňte]. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

 

  1. V prípade personalizácie darčekovej poukážky podľa bodu 2.3 týchto Podmienok Poskytovateľ použije údaj o mene a priezvisku držiteľa poukážky len na účel vystavenia/výroby poukážky, pričom tieto údaje nebude naďalej uchovávať ani spracúvať žiadnym iným spôsobom. 

 

  1. Dotknutá osoba má (i) právo požadovať od Poskytovateľa potvrdenie, či sú jej osobné údaje spracúvané, (ii) právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, (iii) právo na vymazanie osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktoré boli získané, (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, (v) právo na prenosnosť údajov, t. j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a (vi) právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu; v Slovenskej republike je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

 

  1. Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a uplatňovať svoje práva buď písomne na adrese, ktorá je ako adresa sídla spoločnosti CS - MEDIKLINIK, s. r. o.. zapísaná v príslušnom obchodnom registri alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na stránke https://www.mediklinik.sk/kontakt.html. 

 

  1. Osobné údaje budú spracúvať v mene Poskytovateľa jeho zamestnanci, ktorí plnia rôzne úlohy v súvislosti s organizáciou súťaže. Poskytovateľ poveril niektorými spracovateľskými operáciami aj tretie osoby (sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom). Sprostredkovateľmi pri spracúvaní osobných údajov sú osoby, ktoré zabezpečujú technickú prevádzku webovej stránky, prostredníctvom ktorej sú darčekové poukážky objednávané. Osobné údaje objednávateľa môžu byť poskytnuté poskytovateľom platobných služieb za účelom realizácie úhrady darčekovej poukážky. 

 

  1. O spracúvaní osobných údajov pacientov Poskytovateľom, ku ktorému dochádza v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, prípadne v rámci poskytovania iných služieb alebo pri predaji tovaru, budú držitelia darčekových poukážok informovaní pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prípadne pri poskytnutí inej služby či predaji tovaru.    

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

  1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Prípadné zmeny nebudú mať vplyv na uplatnenie už vystavených poukážok. 

 

  1. Kúpou darčekovej poukážky jej objednávateľ vyslovuje súhlas s týmito Podmienkami. Objednávateľ darčekovej poukážky sa zaväzuje, že držiteľa, ktorému darčekovú poukážku odovzdá, oboznámi s týmito Podmienkami a zabezpečí, aby ich držiteľ dodržiaval.

 

  1. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto Podmienky, a to v lehote 14 dní od doručenia potvrdenia podľa bodu 2.2 týchto Podmienok zaslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu sídla Poskytovateľa alebo na kontaktnú e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú na webových stránkach Poskytovateľa; za týmto účelom je objednávateľ oprávnený použiť i formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto Podmienok. Darčekovú poukážku musí v takomto prípade objednávateľ doručiť na vlastné náklady na adresu sídla Poskytovateľa alebo odovzdať osobne v Mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Po splnení podmienok uvedených v tomto bode má objednávateľ nárok na vrátenie vykonanej úhrady.  

 

  1. Objednávateľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.  

 

 

Príloha č. 1 Osobitných podmienok vystavenia a uplatnenia darčekových poukážok

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Adresát:

 

CS - MEDIKLINIK, s. r. o.

Bátovská cesta 6023/13

Levice 934 01, IČO: 53376111

 

 

Nižšie podpísaný(á),

 

Meno a priezvisko:

Adresa:

 

týmto oznamujem spoločnosti CS - MEDIKLINIK, s. r. o.. („Poskytovateľ“), že odstupujem od zmluvy, predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa vystaviť darčekovú poukážku a umožniť jej uplatnenie na úhradu ceny zdravotných výkonov, služieb a tovarov ponúkaných Poskytovateľom.

 

Údaje o darčekovej poukážke:

 

Deň objednávky/úhrady poukážky:

Hodnota poukážky:

Kód vyznačený na poukážke:

 

Vyhlasujem a zodpovedám za to, že vyššie uvedená darčeková poukážka nebola uplatnená. 

 

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na bankový účet, z ktorého bola vykonaná úhrada darčekovej poukážky.